REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG POŚREDNICTWA WOLONTARIATU OFEROWANYCH PRZEZ WIELKOPOLSKĄ RADĘ KOORDYNACYJNĄ ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (WRK) PROWADZĄCĄ REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W POZNANIU (RCW)

§1

W ramach pośrednictwa wolontariatu WRK oferuje:
 • umieszczenie oferty wolontariatu na stronie internetowej www.wolontariat.wrk.org.pl,
 • umieszczenie oferty w bazie ofert wolontariatu,
 • rozesłanie oferty do partnerów (studenckie biura karier, organizacje/instytucje pośredniczące w wolontariacie),
 • rozesłanie oferty do wolonatriuszy z bazy,
 • informowanie zgłaszających się do biura pośrednictwa kandydatów na wolontariuszy o ofercie, jeśli odpowiada ich profilowi,
 • doradztwo i szkolenia w zakresie pozyskiwania i utrzymania wolontariuszy,
 • przeszkolenie zrekrutowanych przez organizację/instytucję wolontariuszy zgodnie z modułem „Mój pierwszy krok w wolontariat”,
 • dostarczenie wzorów porozumień i zaświadczeń dotyczących współpracy organizacji/instytucji z wolontariuszem,
 • organizację doradztwa, spotkań i szkoleń tematycznych dla wolontariuszy,
 • organizację doradztwa, spotkań i szkoleń dla organizacji/instytucji korzystających z wolontariuszy.

§2

Pośrednictwo wolontariatu prowadzone jest jedynie dla organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów wymienionych w artykule 43 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie szukamy wolontariuszy dla osób prywatnych, natomiast możemy udzielić informacji, jakie organizacje się tym zajmują.

§3

Żeby zgłosić chęć współpracy, należy:
 • wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: https://wolontariattest.wrk.org.pl. Należy pamiętać, aby podać aktualny kontakt do koordynatora/opiekuna wolontariatu: telefon, godziny, w jakich można się z nim skontaktować, adres mailowy lub
 • na maila wolontariat@wrk.org.plprzesłać ofertę wolontariatuzawierającą następujące elementy: informacja o organizacji/instytucji, opis zadań wolontariusza, korzyści dla wolontariusza ze współpracy z organizacją/instytucją, szczególne kwalifikacje wymagane wobec wolontariusza, wymagania czasowe zaangażowania w wolontariat, liczba potrzebnych wolontariuszy, inne informacje istotne z punktu widzenia zgłaszanej oferty, kontakt do koordynatora/opiekuna wolontariatu:elefon, godziny, w jakich można się z nim skontaktować, adres mailowy.

§4

4. Organizacja/instytucja korzystająca z oferty WRK przyjmuje do wiadomości, że WRK pełni rolę pośredniczącą między kandydatem na wolontariusza a organizacją/instytucją, co oznacza, że to organizacja/instytucja podpisuje porozumienie z wolontariuszem oraz bierze odpowiedzialność za wolontariusza, którego angażuje w swoje działania.

§5

Organizacja/instytucja, która chce skorzystać z w/w usług zobowiązuje się do wyznaczenia 1 osoby – koordynatora/opiekuna wolontariatu, która będzie odpowiedzialna za kontakt z WRK oraz będzie opiekunem wolontariuszy.

§6

Warunkiem przyjęcia oferty wolontariatu jest pozytywna weryfikacja wiarygodności organizacji/instytucji. W tym celu preferowane jest osobiste spotkanie pracownika WRK z koordynatorem/opiekunem wolontariatu z danej organizacji/instytucji. W trakcie spotkania zostaną omówione szczegółowe warunki współpracy z WRK w zakresie wolontariatu oraz zasady współpracy z wolontariuszami. Weryfikacja organizacji/instytucji może nastąpić również internetowo i/lub telefonicznie. W przypadku dłuższej współpracy z organizacją/instytucją każdorazowa weryfikacja oferty nie jest wymagana.

§7

Spotkanie, po wcześniejszym umówieniu terminu, odbywa się w siedzibie WRK przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu i trwa ok. 1 godziny. Dyżury dla koordynatorów/opiekunów wolontariatu odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 16.00-18.00.

§8

Wyznaczony przez organizację koordynator/opiekun wolontariatu będzie uczestniczył w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez WRK nt. wolontariatu w celu pogłębiania swojej wiedzy nt. pracy z wolontariuszem zgodnie ze standardami przyjętymi przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu.

§9

W przypadku zmiany na stanowisku koordynatora/opiekuna wolontariatu w organizacji korzystającej z pracy wolontariuszy organizacja zobowiązuje się do poinformowania WRKo tym fakcie mailowo wolontariat@wrk.org.pl, telefonicznie (61 85 30 930) lub osobiście. Nowy koordynator/opiekun jest zobowiązany odbyć w/w spotkanie.

§10

WRK ma prawo odmówić podjęcia współpracy lub zerwać współpracę w przypadku stwierdzenia, że organizacja/instytucja nie przestrzega zasad współpracy z wolontariuszami wynikającymi z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz przyjętych standardów pracy z wolontariuszami.

§11

Po spotkaniu z kandydatem na wolontariusza zainteresowanym konkretną ofertą pracownik WRK przekazuje jego dane koordynatorowi/opiekunowi wolontariatu z zainteresowanej organizacji/instytucji.

§12

Po uzyskaniu danych kontaktowych do kandydata na wolontariusza koordynator wolontariatu zobowiązuje skontaktować się z nim w przeciągu 7 dni w celu omówienia się na spotkanie.

§13

Podczas spotkania z kandydatem na wolontariusza koordynator wolontariatu powinien przede wszystkim:

 1. zaprezentować wolontariuszowi działania organizacji/instytucji,
 2. podać szczegółową informację dot. zadania, przy którym będzie zaangażowany wolontariusz – jakie będą obowiązki wolontariusza, co dokładnie będzie robił, kiedy i gdzie, w jakim wymiarze czasu,
 3. podać kontakt do osoby, która będzie bezpośrednim przełożonym wolontariusza, do której wolontariusz będzie mógł się zgłosić z pytaniami i problemami,
 4. odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości kandydata,
 5. spełnić inne wymogi wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§14

Wolontariusz zostanie poinformowany, że w ciągu 7 dni powinien nastąpić kontakt ze strony instytucji/ organizacji, którą wybrał.

§15

Koordynator wolontariatu do 5 dni po spotkaniu z kandydatem zobowiązuje się przekazać WRK informację zwrotną dot. kandydata na wolontariusza – czy doszło do spotkania, czy doszło do zaangażowania kandydata.

§16

Koordynator wolontariatu powiadomi pracownika WRK ZOP o wygaśnięciu oferty wolontariatu lub jej aktualizacji.

§17

Organizacja/instytucja zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wobec wolontariusza wynikających z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz:

 • zapewni wolontariuszowi ubezpieczenie NNW, jeżeli świadczenie pracy wolontariackiej na rzecz organizacji nie przekracza 30 dni,
 • podpisze z wolontariuszem porozumienie, które określa jego zakres obowiązków, sposób ich wykonania, okres współpracy, zobowiązania korzystającego wobec wolontariusza, warunki rozwiązania porozumienia,
 • zapewni wolontariuszowi bezpieczne, higieniczne warunki pracy,
 • będzie traktować wolontariusza jako pełnoprawnego członka zespołu – umożliwi mu pracę adekwatną do jego umiejętności i oczekiwań, pamiętając o tym, że wolontariusz nie może wspierać działalności gospodarczej oraz zastępować pracowników etatowych,
 • przestrzegania zasad organizacji/instytucji przyjaznej wolontariuszom.

§18

Kontakt pomiędzy organizacją/instytucją a WRK odbywa się drogą mailową: wolontariat@wrk.org.pl, telefoniczną: 61 85 30 930 lub osobiście w siedzibie WRK (ul. Bukowska 27/29) lub w siedzibie organizacji/instytucji.