Prezydent Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2019 roku.

 

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Nazwa zadania publicznego

 • Korepetycje w mieście

Poniesione wydatki w roku 2018

 • 50 000,00

Planowane wydatki w roku 2019

 • 100 000,00

Realizacja zadania: „Korepetycje w mieście” polegać będzie w szczególności na:

 1. Zorganizowaniu i przeprowadzeniu korepetycji dla dzieci i młodzieży z zachowaniem następujących warunków:
 2. korepetycje skierowane będą do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum;
 3. minimum 1000 godzin lekcyjnych zrealizowanych korepetycji dla uczniów wskazanych w pkt. 1;
 4. korepetycjami zostanie objęta również przynajmniej dwie grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 5. minimum 160 godzin lekcyjnych zrealizowanych korepetycji dla uczniów wskazanych w pkt. 3 – uzależnione od zapotrzebowania (w przypadku mniejszego zainteresowania niż wskazana minimalna liczba godzin zrealizowanych korepetycji, pozostałymi godzinami korepetycji mogą zostać objęci uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej i gimnazjum) ;
 6. korepetycje dla uczniów określonych w pkt. 1 powinny być realizowane we wszystkich niżej wymienionych 7 lokalizacjach na terenie Poznania:

a) Podolany / Strzeszyn,

b) Stare Miasto – lokal zapewnia Centrum Inicjatyw Rodzinnych – nieodpłatnie, po akceptacji regulaminu udostępnienia lokalu oraz korzystania z niego,

c) Naramowice,

d) Jeżyce,

e) Grunwald,

f) Wilda / Dębiec,

g) Rataje;

 1. korepetycje dla uczniów określonych w pkt. 3 powinny być realizowane na terenie Starego Miasta – w Centrum Inicjatyw Rodzinnych – Centrum udostępni lokal nieodpłatnie po akceptacji regulaminu udostępnienia i korzystania z lokalu;
 2. należy uwzględnić korepetycje z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, przyroda, fizyka. Pozostałe przedmioty w zależności od zapotrzebowania;
 3. realizacja zadania powinna uwzględniać włączenie rodziców w proces uzupełnienia edukacji dziecka, poprzez minimum zorganizowanie spotkań dla rodziców, otwierających proces udzielania korepetycji dziecku, obejmujących zagadnienia: odrabiania lekcji z dzieckiem, wspierania dziecka w procesie nauki;
 4. korepetycje są bezpłatne dla odbiorców;
 5. za proces rekrutacji odpowiada oferent. Zakłada się udział jednego uczestnika w jednej lokalizacji, jednakże dopuszcza się także możliwość udziału w korepetycjach w więcej niż jednej lokalizacji w przypadku dostępności miejsc (pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie korzystają z korepetycji);
 6. realizator zadania powinien dołożyć wszelkich starań, by nawiązać współpracę z lokalnym środowiskiem, by móc skorzystać z jego zasobów / wsparcia, np. z radami osiedli (możliwość nieodpłatnego korzystania z lokalu lub wynajęcie pomieszczeń nie generujące wysokich kosztów);
 7. wartością dodaną będzie uwzględnienie współpracy i jednocześnie integracji różnych grup stanowiących kadrę udzielającą korepetycji (studenci, młodzi nauczyciele, emerytowani nauczyciele);
 8. wartość dodaną stanowić będzie także uwzględnienie w ofercie realizacji zadania pracy kadry nauczycielskiej w formie wolontariatu.

Zapewnieniu wysokiej jakości zadania. Oferent powinien przedstawić w ofercie proponowany harmonogram realizacji korepetycji z podziałem na lokalizacje.

 

zródło